תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1.      תנאי השימוש שלהלן חלים גם על האתר והמועדוןים (כהגדרת מונחים אלו להלן) וכל קישור או דף נחיתה שהחברה עושה בו שימוש.

2.      החברה ו/או המרצים אינם בעלי רישיון ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (״חוק הייעוץ״) למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ. החברה ו/או המרצים אינם נותנים הצעות או המלצות או כל דבר שעשוי להתפרש כהצעה או המלצה לביצוע קניה ו/או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים.

3.      התכנים והחומרים המוצגים באתר כמו גם במועדוןים ובמסלולי ההכשרה השונים הינם חומרי העשרה ותכנים לימודיים בלבד ומידע לגבי עסקאות נמסר אך ורק לצורך הדגמה וככלי לימודי ותו לא.

4.      האתר בכללותו וכל חלק ממנו, לרבות התכנים והחומרים המוצגים באתר ו/או במועדון ו/או כאלו שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר וכל שירות המוצע ו/או שיוצע באתר או על ידי החברה ולרבות המועדוןים ניתנים כפי שהם (as is) והשימוש בהם ותוצאות השימוש בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. יודגש – התכנים והחומרים המועברים במועדוןים אינם מהווים ייעוץ ו/או שידול לביצוע פעולות השקעה או מסחר ואינם מהווים חוות דעת, המלצה, הצעה, ו/או ייעוץ השקעות. פעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים דורשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. תמונות או סרטונים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד.

5.      אין לראות באתר, במועדון ו/או בחומרים משום מתן הצעה ו/או מצג ו/או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג את התחייבות של החברה בנוגע לחומר האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי.

עודכן לאחרונה ב- 06 באוגוסט, 2023

 

תנאי שימוש

 1. מבוא והגדרות

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה של מכללת Skills המתנהל בכתובת https://myskills.co.il/ ("האתר" או "אתר האינטרנט") המופעל ומנוהל על ידי חברת טריידינג סקילס בע״מ ("החברה").

 • השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (כמפורט להלן), כפי וככל שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה ("תנאי השימוש"). לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש שלך באתר הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.
 • בתנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:
  • "אתה" או "משתמש" – משמעו כל גולש אשר מבקר עושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות טלפון סלולארי או כל מכשיר נייד אחר.
  • "חומר" או "חומרים" – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, גרפים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ובין אם על ידי צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש.
  • "מידע אישי" – מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ונושא לרוב אופי פרטי או רגיש (כגון: שם, מספר זהות, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר חשבון וכדומה). מידע אישי כולל נתונים אשר נמסרו על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי למשל, בעת רישום למועדון באמצעות האתר.
  • "מידע שאינו אישי" – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו (למשל – סוג הדפדפן שלך, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (כתובת IP), המקומות בהם ביקרת באתר וכו'). מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.
  • "מרצה" – מי שמספק מטעם החברה שירותי הכשרה.
  • "שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בו.
  • "מועדון" או "מסלול הכשרה" מקבץ חומרי העשרה בתחום שוק ההון המועבר על ידי החברה למשתמשים שהשלימו את הליך הרישום הנדרש לשם השתתפות במועדון.
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה. לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך.
 • תנאי שימוש אלו יחולו גם ביחס לכל דף נחיתה המפורסם על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או לתקן ו/או לבטל את תנאי השימוש, או כל חלק מהם, או להוסיף תנאים חדשים וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע לך על שינוי כאמור באופן פרטני, למעט במקרים המחויבים בדין. תוקף השינוי יהיה החל ממועד עדכון תנאי השימוש ואילך. הנך מתחייב לעיין בתנאי השימוש ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתנאי השימוש, ככל שחלו.
 1. זכות השימוש באתר
  • החברה מתירה לך לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 2. רישום
  • השימוש בחלק מהשירותים המוצעים על ידי האתר לרבות הירשמות למועדוןים דורשים רישום של המשתמשים המעוניינים בכך ("הרישום").
  • במסגרת הרישום המשתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי (שם, טלפון, כתובת מייל).
  • לאחר השלמת תהליך הרישום יקבל המשתמש שם משתמש וסיסמת כניסה אישיים. עליך כמשתמש לשמור בסודיות את שם המשתמש ואת סיסמת הכניסה שלך.
  • בהמשך לאמור בסעיף ‎3 לעיל, רישום למועדון מתיר למשתמש גישה למועדון באמצעות שני מכשירים שונים בלבד ונאסר על המשתמש לצפות במועדון מיותר משני מכשירים או להעביר את שם המשתמש והסיסמה שלו לאחר. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי דין או תנאי שימוש אלו, החברה זכאית לחסום את המשתמש או להשעות את השימוש שלו במועדון בשל הפרה של תנאי זה.
  • על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שיימסר לחברה על ידך, בין במישרין ובין בעקיפין, תחול מדיניות הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 3. המועדוןים
  • המועדוןים/מסלולי ההכשרה המוצעים על ידי החברה ומועברים על ידי מרצים מטעמה הינם מועדוןי הכשרה, העשרה ולימוד בלבד.
  • החברה ו/או המרצים אינם בעלי רישיון ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (״חוק הייעוץ״) למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ. החברה ו/או המרצים אינם נותנים הצעות או המלצות או כל דבר שעשוי להתפרש כהצעה או המלצה לביצוע קניה ו/או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים.
  • התכנים והחומרים המוצגים באתר כמו גם במועדוןים ובמסלולי ההכשרה השונים הינם חומרי העשרה ותכנים לימודיים בלבד ומידע לגבי עסקאות נמסר אך ורק לצורך הדגמה וככלי לימודי ותו לא.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהפעולות הכרוכות במסחר ובעסקאות הקשורות בניירות ערך אחרים הנן בעלות סיכון גבוה מאד ו/או משתנה וכי הוא מודע לסיכון הרב הכרוך בפעולות אלו ולתנודתיות החריפה שעלולה להיות בביצוע פעולות בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. אין באמור בחומרים המצויים באתר ו/או בחומרי המועדון ו/או בכל חומר המועבר על ידי החברה ו/או המרצים ו/או מי מטעמם המלצה לקניה ו/או מכירה ו/או ביצוע פעולה אחרת כלשהי בקשר לנייר ערך או לנכס פיננסי. כל פעולה שנעשית על ידי המשתמש, נעשית על דעת עצמו בלבד והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה לרבות המרצים בקשר עם האמור.
  • החברה ו/או מי מטעמה לרבות המרצים אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, במישרין ו/או בעקיפין, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור לשימושו בחומרים באתר או במועדון.
  • המשתמש מצהיר בזאת כי טרם רישומו למועדון הוא ביצע את הבדיקות הנדרשות בקשר לתאימות המועדון לצרכיו. המשתמש בחר מרצונו החופשי להירשם למועדון לאחר שערך את בדיקתו כאמור והוא האחראי הבלעדי בקשר לכל נזק, אי נוחות, הפסד, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש באתר או מהשתתפות במועדון או מביצוע פעולות מסחר כלשהן והחברה לא תישא בכל אחריות ביחס לאמור.
  • החברה שומרת לזכות את הזכות לסרב לקבל כל משתמש המעוניין במועדון ואף להשעות את המשתמש לאחר ההרשמה לרבות בשל הפרה של תנאי שימוש אלו על ידו.
 4. תשלומים
  • החברה משתמשת, בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום למועדון ("חברות עיבוד התשלומים" ו-"שירותי הסליקה", בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו מפצירים בכם לקרוא אותם בעיון, לרבות תנאי השימוש של חברת קארדקום בכתובת: https://www.cardcom.co.il/ .
  • פרטי כרטיס האשראי אשר מוזנים על ידי המשתמש ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום ("פרטי האשראי") מגיעים לחברת עיבוד התשלומים. החברה אינה משתמשת בפרטי האשראי ואינה שומרת את פרטי האשראי במאגרי המידע שלה. החברה מסירה כל אחריות בקשר לשירותי הסליקה.
 5. מבצעים
  • יתכן ומעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, תפרסם החברה מבצעים והטבות שונים הקשורים במסלולי ההכשרה ו/או בחומרים ו/או בשירותים המוצעים ו/או שיוצעו על ידי החברה ("מבצע"). החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים שונים מעת לעת.
  • החברה רשאית בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק מבצע ו/או לשנות תנאי מתנאי המבצע. כמו כן, החברה יכולה להפסיק לפרסם מבצעים באופן זמני ו/או לצמיתות.

 

 1. סעיף 7 לתקנון:  מדיניות ביטול עסקה – מדיניות החזרת טובין

 

 • בהתאם לסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") פרסמה החברה את מדיניותה לגבי החזרת חומרים (להלן: "טובין") שרכשו משתמשים (להלן: "צרכנים") מהחברה, שלא עקב פגם. ביטול העסקה יתבצע בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:[email protected]
  • מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה בחברה הודעה, בכתב ועליה מצוינים שם, מספר ת"ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול יכול שתישלח בדוא"ל כאמור לעיל.

 

 • מדיניות זו מפרטת את ההגבלות להחזרת הטובין, לרבות תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר הכספי שיקבל הצרכן, והכול בהתחשב בכך כי הוראות החוק אינן חלות על טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול.

 

 • צרכן שהתקשר עם החברה, ובמסגרת זו רכש מהחברה "חבילת טובין" הכוללת קורס, מידע מכל סוג שהוא אשר מוצג באתר החברה, הרצאות, סרטונים, פגישות אישיות, ליווי, ותמיכה טכנית שוטפת של אנשי שירות מקצועיים, לתקופה המוגדרת בהסכם, וביקש לבטל את העסקה בה התקשר עם החברה, ולהחזיר לחברה את הטובין שרכש מהחברה, יהא כפוף למדיניות החזרת הטובין של החברה, כמפורט להלן:

 

 • לא עשה הצרכן כל שימוש שהוא בטובין שרכש מהחברה, ולא עשה הצרכן כל שימוש שהוא בקורס שרכש מהחברה, דהיינו לא "פתח" כלל את הקורס שרכש, יחזיר הצרכן לחברה את הטובין שרכש, ויקבל מהחברה בחזרה את התשלום ששילם לחברה, עבור הטובין, ובלבד שעשה כן עד 14 ימים ממועד קבלת הטובין מהחברה.

 

 • צרכן המבקש לבטל את העסקה בה התקשר עם החברה לאחר "פתיחת" הקורס, החל ממועד קבלת הטובין מאת החברה, ועד חלוף 14 ימים ממועד זה, יחזיר הצרכן לחברה את כל הטובין שקיבל ממנה, ויקבל בחזרה את התשלום ששילם לחברה עבור הטובין, בניכוי מחיר הקורס, כפי שפורט בהסכם ההתקשרות עם החברה, ובניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור 25% מהתשלום עבור הטובין.

 

 • צרכן שמבקש לבטל את העסקה בה התקשר עם החברה, בין 14 ימים ל – 30 ימים ממועד קבלת הטובין מהחברה, יחזיר הצרכן לחברה את כל הטובין שקיבל ממנה, אף אם לא פתח את הקורס שרכש מהחברה, ויקבל בחזרה את התשלום ששילם לחברה עבור הטובין, בניכוי מחיר הקורס כפי שפורט בהסכם ההתקשרות עם החברה, ובניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור 50% מהתשלום עבור הטובין.

 

 • לאחר שיחלפו 30 ימים ממועד קבלת הטובין מהחברה, לא תהא לצרכן כל זכות לקבלת החזר כספי עבור החזרת הטובין שרכש מהחברה.

 

 • מוסכם בין הצדדים, כי לצרכן הזכות לקיים את הפגישות שרכש במסגרת חבילת השירות ברציפות ואם עשה כן וקיים פגישה אחת מתוך חבילת השירות שרכש, בתוך המועדים המוזכרים לעיל, לא יהיה הצרכן זכאי לקבלת החזר כספי עבור רכישת הטובין ששילם לחברה.

 

 

 1. מגבלות השימוש באתר
  • על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר. בכלל זה:
   • אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא. בכלל זאת אין לעקוף את האמצעים בהם נוקטת החברה להגנה על פרטיות המשתמשים;
   • אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש;
   • אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ"ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
   • אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר ("automated data mining tools", "crawlers") וכו'.
   • אין לפרסם באתר תוכן פוגעני לרבות תמונות פוגעניות או מכילות עירום, משפטים בעלי אופי מיני מרומז, ישיר או משתמע, איורים מיניים, תוכן דיבתי, תוכן גזעני, תוכן שאינו חוקי, ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בקרנות נאמנות, ייעוץ פיננסי כלשהו או מהווה מידע פנים או תוכן הפוגע ברגשות הציבור בכל צורה שהיא. כמו כן, המשתמש יודיע, ללא דיחוי לחברה על כל שימוש באתר שעשוי להיות פוגעני, והחברה תפעל להסירו ללא דיחוי.
   • אין לבצע שינוי, העתקה, שכפול, פרסום, מכירה, השכרה, יצירת יצירה נגזרת או כל שימוש או ניצול מסחרי של האר והחומרים המצויים בו.
   • אין להפר את תנאי השימוש.
  • הינך מתחייב לעשות שימוש באתר ובחומרים שימוש אישי בלבד.
  • החברה רשאית למנוע ממך ו/או לחסום ו/או להגביל גישתך לאתר או לחלק ממנו, אם הפרת את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת הרישום למועדון ו/או בעת השימוש באתר ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגדך צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל.
 2. היעדר אחריות
  • החברה אינה מחייבת אותך לעשות שימוש באתר ו/או להירשם למועדון. ככל שתבחר להשתמש באתר ו/או להירשם ו/או להשתתף במועדון הינך מצהיר כי כל שימוש כאמור נעשה מרצונך החופשי.
  • האתר בכללותו וכל חלק ממנו, לרבות התכנים והחומרים המוצגים באתר ו/או במועדון ו/או כאלו שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר וכל שירות המוצע ו/או שיוצע באתר ניתנים כפי שהם (as is) והשימוש בהם ותוצאות השימוש בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. יודגש – התכנים והחומרים המועברים במועדוןים אינם מהווים ייעוץ ו/או שידול לביצוע פעולות השקעה או מסחר ואינם מהווים חוות דעת, המלצה, הצעה, ו/או ייעוץ השקעות. פעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים דורשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. תמונות או סרטונים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד.
  • אין לראות במועדון ו/או בחומרים משום מתן הצעה ו/או מצג ו/או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג את התחייבות של החברה בנוגע לחומר האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי. החברה פועלת על מנת לוודא שהחומר המופיע באתר יהיה מדויק, שלם, אמין ועדכני, אולם אין היא מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שבחומרים המופיעים באתר לא יפלו שגיאות, אי דיוקים או השמטות. השימוש בחומרים המוצגים באתר ובמועדון ייעשו על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה, הינו מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה שעשויה לנבוע כתוצאה מהשימוש במי מאלו.
  • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, המשתמש מסכים כי החברה, מנהליה, עובדיה וכל אדם או גוף אחר המעורבים בפעילות החברה בכלל זה המרצים במועדוןים בפרט, יהיו פטורים מכל אחריות וחבות ביחס כל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, הקשורים בגלישה לאתר או חוסר יכולת לגלוש לאתר ו/או בקבלת מידע מהאתר או באמצעות האתר ו/או בשימוש בשירותים הניתנים באמצעות האתר.
  • החומרים באתר ובמועדון ניתנים כפי שהם ואינם מותאמים במיוחד למשתמש כזה או אחר. אין להסתמך על החומרים ו/או המועדון לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים כלכליים ואחרים וכל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש לפעול על בסיס האתר, החומרים ו/או המועדון הינה באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.
  • החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות ו/או תשלומים ו/או קנסות שייגרמו לו ו/או שיוטלו עליו בשל כך.
  • המשתמש יפצה וישפה את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, או חבות שנגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה בגין הפרת התחייבויות המשתמש כאמור לעיל.
 3. קניין רוחני
  • מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.
  • החברה מקנה לך את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:
   • החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש שלך בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלך באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.
   • אינך רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.
   • למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהחומרים שייכים או קשורים להם.
   • אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.
 1. הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר ו/או באיזה מחלקיו ו/או במועדון ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר (לרבות איזה מהתכנים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילותו, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

מדיניות פרטיות

 1. מבוא

בעת השימוש שלך באתר ו/או הרישום למועדוןים החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר לך את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה, שכן החברה מכבדת את פרטיותך, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר או באמצעות דף נחיתה ייעודי, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בעצם שימושך באתר ו/או מסירת פרטייך לחברה ו/או למי מטעמה, הינך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.

 1. מסירת מידע
  • בעצם הרישום לאתר והשימוש בו לצורך קבלת שירותי החברה המוצעים בו לרבות רישום למועדון, הינך מצהיר, נותן הסכמתך מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן:
   • המידע האישי שמסרת הינו שלך, והוא נכון מלא ומדויק.
   • בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת מידע אישי לא תוכל להירשם לאתר ו/או לקבל את השירותים באמצעות האתר.
   • ידוע לך ואתה מסכים להיכלל במאגר מידע של החברה שמטרותיו הן (כפי וככל שיעודכנו מעת לעת): מתן שירות למשתמשים, ובכלל זה התאמה, פיתוח ושיפור האתר, יצירת קשר עם המשתמש באמצעי מדיה שונים (לרבות באמצעות טלפון, דוא"ל ומסרונים) לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, ו/או דברי פרסומת בכפוף לחוק, מידע והודעות בקשר עם הרישום ו/או השימוש שלך באתר, הודעות ו/או אישורים לגבי השלמת ביצוע פעולות שבוצעו על ידך וכו'. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי, כמפורט להלן.
   • אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות רשות ממשלתית, רגולטורית וכו') בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בקשר לשימוש שלך באתר ו/או בשירותי החברה. החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר כאמור ככל שתידרש לכך עפ"י דין, לצורך הליך משפטי, ועל מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו.
   • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר יימסר ע"י החברה להם ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.
   • ידוע לך והנך מסכים כי המידע שתמסור ו/או ייאסף אודותיך (בין מידע אישי ובין מידע שאינו אישי) באתר יועבד ו/או יעובד ו/או יישמר בענן צד ג'.
  • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה, לבקש לעיין במידע לגביך המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למוחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.
  • המשתמש רשאי לפנות אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר" המופיעה באתר (ושליחת הפניה לכתובת זאב ז'בוטינסקי 7 רמת גן). המשתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו כמו שם מלא, מספר זהות, כתובת, דוא"ל, מספר טלפון. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתו של המשתמש.
  • על ידי מסירת מידע אישי לחברה ו/או מי מטעמה הינך מצהיר כי המידע האישי הוא שלך, ולשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.
 2. שימוש במידע לא אישי; שימוש בעוגיות וב- Google Analytics
  • במסגרת שימושך באתר, החברה תאסוף אודות השימוש שלך באתר מידע לא אישי. בעצם הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים בו לרבות רישום והשתתפות במועדון, אתה מסכים לשימושים שייעשו ע"י החברה במידע לא אישי.
  • מידע לא אישי שיימסר ו/או ייאסף ישמש, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עריכת ניתוחים, פילוחים ובדיקות על מנת לזהות התנהגויות ודפוסי התנהגות צריכה, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר וכל מטרה אחרת שנועדה לטייב, לשפר ולהעשיר את פעילות האתר ואת השירותים והתכנים המוצעים על ידי החברה (ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים להתנהגויות שימוש שונות, ביטול או שינוי שירותים קיימים וכו').
  • ככל שמדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע כאמור כל שימוש חוקי ואף להעבירו לצד ג' ללא כל הגבלה או ללא קבלת הסכמתך ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.
  • החברה עשויה לעשות שימוש באתר בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה לצורך איסוף מידע, שמירה, ניתוח ועיבוד של מידע לא אישי.
  • החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות (ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשיר הקצה (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים אחרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. העוגיות גם עשויות ליתר את הצורך להכניס את פרטיך המזהים בכל עת שאתה נכנס לאתר.
  • העוגיות נשמרות על גבי מכשירך, ומאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את אופן השימוש באתר. בחלק מהמכשירים ניתן למחוק ו/או לנטרל ו/או לחסום קבלתן של עוגיות או קבלת התראה לפני אחסונן של עוגיות. ואולם, שים לב שאם תעשה זאת הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.
  • כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש בתוכנות שונות למשל, Google Analytics כדי לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר.
 3. אבטחת מידע
  • הכניסה לאתר בכל עת תיעשה באמצעות פרטי ההזדהות שנמסרו למשתמש על ידי החברה לאחר השלמת הרישום.
  • עליך לשמור בסודיות, לא לגלות ולא להעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמא האישית שלך. החברה מבהירה בזאת כי אינה בודקת האם שימוש בסיסמת משתמש כלשהי ו/או בשם משתמש מבוצע, בפועל, על ידי המשתמש עצמו. לפיכך, כל כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את החברה מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בשם המשתמש ו/או בסיסמה האישית שלו (לרבות תוצאות השימוש בהם), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית שלו.
  • החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לשירות באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה עפ"י דין.
  • החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שמידע אישי וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

כללי

 1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. אם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תוכל לראות מהו תאריך העדכון האחרון בראש מסמך זה. הינך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי כאמור. המשך שימושך באתר ו/או צריכת שירותי החברה אחרי פרסום של שינוי או תיקון לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות מאשר את הסכמתך לשינויים או תיקונים אלו.
 3. ניתן לפנות לחברה לשם תמיכה טכנית לשימוש באתר ו/או דיווח על תקלות באמצעות דוא"ל [email protected].
 4. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד.
 5. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.
 6. ויתרה החברה, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לה על פי תנאי השימוש במקרה מסוים לא ילמדו מכך גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיה.
 7. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).
 8. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר עם האתר ו/או המועדון, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בקשר לאתר ו/או המועדון.
 9. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

אני מאשר/ת כי קראתי, הבנתי ואני מקבל במלואם את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.